ติดตามกฎระเบียบ

ตะกั่วใน SVHC-List (Lot 19)

ตะกั่วไม่ใช่เรื่องใหม่ สำหรับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะไฟฟ้าและยานยนต์ที่มีข้อห้ามภายใต้ RoHS/ELV, 
REACH SVHC-C ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ - มีประกาศมาเรื่อยๆ ทุก 6 เดือนจนชิน 
แต่... เมื่อตะกั่วเข้าไปอยู่ใน SVHC-C ผลกระทบอาจไกลเกินกว่าที่คิด

ถ้าดูรายละเอียด SVHC-C รายการนี้ให้ดี (อ่านรายละเอียดบนหน้า ECHA) "ตะกั่ว" ถูกแบ่ง (ตามกฎหมาย CLP) เป็น 2 ประเภทตามระดับความเป็นอันตราย 

  • ตะกั่วที่เป็นผง (ขนาดต่ำกว่า 1 mm) ซึ่งพบว่าเป็นอันตรายมาก และ
  • ตะกั่วที่เป็นชิ้นขนาดใหญ่ขึ้น (lead massive - ขนาดโตกว่า 1 mm) ที่มีความเป็นอันตรายต่ำกว่าแบบแรก 

ตะกั่วทั้งสองแบบถือเป็นวัตถุอันตรายภายใต้กฎหมาย CLP (GHS ของ EU) แต่ขีดจำกัดในการแสดงป้ายเตือนจะต่างกัน

สำหรับ ตะกั่วแบบผง ขีดจำกัดจะอยู่ที่ 0.03 % สำหรับผลต่อพัฒนาการ (Effects on development) ในขณะที่ตะกั่วชิ้นใหญ่ (Lead massive) ขีดจำกัดจะอยู่ที่ 0.3% ซึ่งหมายความว่า สินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ ที่มีตะกั่วในเนื้อเกินขีดจำกัดที่กล่าวมา ต้องติดเครื่องหมายตามรูป และต้องแจ้งข้อมูลใน MSDS

 

แต่เมื่อวัสดุถูกนำมาผลิตเป็นชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ (นั่นคือถูกนำมาผ่านกระบวนการจนเกิดเป็นชิ้นส่วนที่มีรูปร่างเฉพาะ) ผู้ผลิตชิ้นส่วนนั้นๆ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด SVHC-C หากมีตะกั่วในวัสดุเกิน 0.1% โดยน้ำหนักชิ้นส่วนแรก นั่นคือต้องแจ้งข้อมูลต่อเป็นทอดๆ รวมถึงให้คำแนะนำการใช้ชิ้นส่วน/การป้องกันตัว อย่างถูกวิธี 

กรณีชิ้นส่วนไฟฟ้าและยานยนต์:

การผลิตชิ้นส่วนโลหะบางประเภท (เช่น เหล็ก อลูมิเนียม และทองแดง) จำเป็นต้องใช้ตะกั่วเพื่อให้สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทั้ง RoHS และ ELV มีข้อยกเว้นในสำหรับกรณีเหล่านี้ไว้ให้ ผู้ผลิตจึงยังคงใช้ตะกั่วภายในสัดส่วนที่กำหนดต่อไปได้ แต่เมื่อตะกั่วถูกกำหนดเป็น SVHC-C ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลต่อผู้รับชิ้นส่วนนั้นๆ (Recipient of Articles: ROA) และลูกค้าที่เป็นผู้นำสินค้าเข้าในตลาดสหภาพยุโรป ต้องแจ้งข้อมูล (Notify) ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

กรณีผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอื่น:

ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับตะกั่วสำหรับสินค้าประเภทอื่น อาจมีความหลากหลาย สินค้าบางประเภท ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับตะกั่วเลย บางประเภท มีขีดจำกัดที่ต่ำมากอยู่แล้ว (เช่นสินค้าสำหรับเด็ก) บางประเภทมีข้อกำหนดแต่เป็นประเภทจำกัดการรั่วไหล (Leaching) แต่ไม่ว่าข้อกำหนดสำหรับสินค้าเฉพาะทางจะเป็นอย่างไร มีข้อยกเว้นให้หรือไม่ หากชิ้นส่วนนั้นๆ มีตะกั่วในเนื้อเกิน 0.1% ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลต่อผู้รับชิ้นส่วนนั้นๆ (Recipient of Articles: ROA) และลูกค้าที่เป็นผู้นำสินค้าเข้าในตลาดสหภาพยุโรป ต้องแจ้งข้อมูล (Notify) ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

-ThaiRoHS.org-

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.