ศัพท์ REACH

รวมความหมายของคำศัพท์ REACH ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
ผลิตภัณฑ์

วัตถุที่ถูกนำมาผลิต/แปรรูปจนได้เป็นวัตถุที่มีรูปทรง พื้นผิว หรือ ดีไซน์พิเศษ ที่เป็นลักษณะสมบัติเป็นตัวกำหนดประโยชน์ใช้สอยของวัตถุนี้ มากกว่าส่วนผสมทางเคมีของวัตถุนั้นๆ

(“an object which during production is given a special shape, surface or design which determines its function to a greater degree than does its chemical composition”)

Ref: REACH มาตรา 3(3)

Synonyms - Article
ผู้ขึ้นทะเบียน

ผู้ผลิตสารเคมี หรือผู้นำเข้าสารเคมี หรือผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ ที่ยื่นจดทะเบียนสารเคมี

(“the manufacturer or the importer of a substance or the producer or importer of an article submitting a registration for a substance”)

Ref: REACH มาตรา 3 (7)

Synonyms - Registrant
ผู้จัดจำหน่าย

บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทั้งถิ่นที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป รวมถึงผู้ขายปลีก ที่เป็นเพียงผู้เก็บรักษาและวางตลาดสารเคมี ทั้งที่อยู่ในรูปสารเคมีหรือในรูปเคมีภัณฑ์ ให้กับบุคคลที่สาม

(“any natural or legal person established within the Community, including a retailer, who only stores and places on the market a substance, on its own or in a preparation, for third parties”)

Ref: REACH มาตรา 3 (14)

Synonyms - Distributor
ผู้นำเข้า

บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทั้งถิ่นที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป ที่รับผิดชอบการนำเข้า

(“any natural or legal person established within the Community who is responsible for import”)

Ref: REACH มาตรา 3 (11)

Synonyms - Importer
ผู้ประกอบการในสายโซ่การผลิต

ผู้ผลิต และ/หรือ ผู้นำเข้า และ/หรือ ผู้ใช้ สารเคมีในสายโซ่การผลิต

(“all manufacturers and/or importers and/or downstream users in a supply chain”)

Ref: REACH มาตรา 3(17)

Synonyms - Actors in the supply chain
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

 บุคคลหรือนิติบุคคล ที่สร้างหรือประกอบ ผลิตภัณฑ์ ในสหภาพยุโรป

(“any natural or legal person who makes or assembles an article within the Community”)

Ref: REACH มาตรา 3 (4)

Synonyms - Producer of an article
ผู้ผลิตสารเคมี

บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทั้งถิ่นที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป ที่ผลิตสารเคมี ในสหภาพยุโรป

(“any natural or legal person established within the Community who manufactures a substance within the Community”)

Ref: REACH มาตรา 3(9)

Synonyms - Manufacturer
ผู้รับผลิตภัณฑ์

ผู้ใช้ในระดับอุตสาหกรรมหรือในเชิงพานิช หรือผู้จัดจำหน่าย ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ แต่ไม่รวมผู้บริโภค

(“an industrial or professional user, or a distributor, being supplied with an article but does not include consumers”)

Ref: REACH มาตรา 3 (35)

Synonyms - Recipient of an article, ROA
ผู้รับสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์

ผู้ใช้ในสายโซ่การผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย ที่ได้รับสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์

(“a downstream user or a distributor being supplied with a substance or a mixture)

Ref: REACH มาตรา 3 (34)

Synonyms - Recipient of a substance or a mixture
ผู้ใช้ในสายโซ่การผลิต

บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทั้งถิ่นที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป ที่ไม่ได้เป็น ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสารเคมี ที่ใช้สารเคมี ทั้งที่อยู่ในรูปสารเคมีหรือในรูปเคมีภัณฑ์ ในกิจกรรมเชิงอุตสาหกรรมหรือการใช้งานแบบมืออาชีพ

ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้บริโภค ไม่ถือเป็น ผู้ใช้ในสายโซ่การผลิต และให้ถือว่า ผู้ที่นำสินค้ากลับเข้ามาในยุโรป (Re-importer) ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 2(7)(c) เป็นผู้ใช้ในสายโซ่การผลิต

(“any natural or legal person established within the Community, other than the manufacturer or the importer, who uses a substance, either on its own or in a preparation, in the course of his industrial or professional activities. A distributor or a consumer is not a downstream user. A re-importer exempted pursuant to Article 2(7)(c) shall be regarded as a downstream user”)

Ref: REACH มาตรา 3 (13)

Synonyms - Downstream user, DU
© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.