ผู้จัดจำหน่าย

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
ผู้จัดจำหน่าย

บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทั้งถิ่นที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป รวมถึงผู้ขายปลีก ที่เป็นเพียงผู้เก็บรักษาและวางตลาดสารเคมี ทั้งที่อยู่ในรูปสารเคมีหรือในรูปเคมีภัณฑ์ ให้กับบุคคลที่สาม

(“any natural or legal person established within the Community, including a retailer, who only stores and places on the market a substance, on its own or in a preparation, for third parties”)

Ref: REACH มาตรา 3 (14)

Synonyms: Distributor
© 2020 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.