เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

เจ้าหน้าที่หรือองค์กร ที่แต่งตั้งโดยประเทศสมาชิก เพื่อให้ทำหน้าที่ ตามที่กฎหมายฉบับนี้กำหนด

(“authority or authorities or bodies established by the Member States to carry out the obligations arising from this Regulation”)

Ref: REACH มาตรา 3 (19)

Synonyms: Competent authority
© 2021 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.