สารที่น่าเป็นห่วง

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
สารที่น่าเป็นห่วง

สารต่อไปนี้ถือเป็นสารที่น่าเป็นห่วง

  • สารที่ได้ตามเกณฑ์การแบ่งประเภทสารเคมีตามระเบียบ67/548/EEC ที่จัดเป็น:
    • สารก่อมะเร็ง ประเภท 1 หรือ 2
    • สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ ประเภท 1 หรือ 2
    • สารที่เป็นพิษต่อการสืบพันธุ์ ประเภท 1 หรือ 2
  • สารที่เป็นสาร คงทน สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นสารพิษ (PBT) หรือคงทนมากและสะสมในสิ่งมีชีวิตมาก (vPvB) ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน Annex XIII ของกฎ REACH
  • สารที่มีลักษณะสมบัติ ในการทำลายฮอร์โมน หรือสารที่มีลักษณะเป็นสารคงทน สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นสารพิษ หรือสารที่มีลักษณะ คงทนมากและสะสมในสิ่งมีชีวิตมาก หรือสารที่มีลักษณะอื่นที่ก่อให้เกิดความเป็นห่วงในระดับเดียวกันกับสารที่กล่าวข้างต้น

สารที่น่าเป็นห่วงมาก ที่อาจเป็นส่งผลเสียร้ายแรงต่อชีิวิตมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม สารเหล่านี้อาจถูกเลือกให้เข้าไปอยู่ใน Annex XIV ของ REACH หรือเป็น Candidate List สำหรับการเลือกให้เข้าไปอยู่ใน Annex XIV

Synonyms: Substances of very high concern, SVHC
© 2019 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.