ศัพท์ REACH

รวมความหมายของคำศัพท์ REACH ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
ผู้ใช้ในสายโซ่การผลิต

บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทั้งถิ่นที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป ที่ไม่ได้เป็น ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสารเคมี ที่ใช้สารเคมี ทั้งที่อยู่ในรูปสารเคมีหรือในรูปเคมีภัณฑ์ ในกิจกรรมเชิงอุตสาหกรรมหรือการใช้งานแบบมืออาชีพ

ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้บริโภค ไม่ถือเป็น ผู้ใช้ในสายโซ่การผลิต และให้ถือว่า ผู้ที่นำสินค้ากลับเข้ามาในยุโรป (Re-importer) ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 2(7)(c) เป็นผู้ใช้ในสายโซ่การผลิต

(“any natural or legal person established within the Community, other than the manufacturer or the importer, who uses a substance, either on its own or in a preparation, in the course of his industrial or professional activities. A distributor or a consumer is not a downstream user. A re-importer exempted pursuant to Article 2(7)(c) shall be regarded as a downstream user”)

Ref: REACH มาตรา 3 (13)

Synonyms - Downstream user, DU
ผู้รับสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์

ผู้ใช้ในสายโซ่การผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย ที่ได้รับสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์

(“a downstream user or a distributor being supplied with a substance or a mixture)

Ref: REACH มาตรา 3 (34)

Synonyms - Recipient of a substance or a mixture
ผู้รับผลิตภัณฑ์

ผู้ใช้ในระดับอุตสาหกรรมหรือในเชิงพานิช หรือผู้จัดจำหน่าย ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ แต่ไม่รวมผู้บริโภค

(“an industrial or professional user, or a distributor, being supplied with an article but does not include consumers”)

Ref: REACH มาตรา 3 (35)

Synonyms - Recipient of an article, ROA
ผู้ผลิตสารเคมี

บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทั้งถิ่นที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป ที่ผลิตสารเคมี ในสหภาพยุโรป

(“any natural or legal person established within the Community who manufactures a substance within the Community”)

Ref: REACH มาตรา 3(9)

Synonyms - Manufacturer
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

 บุคคลหรือนิติบุคคล ที่สร้างหรือประกอบ ผลิตภัณฑ์ ในสหภาพยุโรป

(“any natural or legal person who makes or assembles an article within the Community”)

Ref: REACH มาตรา 3 (4)

Synonyms - Producer of an article
ผู้ประกอบการในสายโซ่การผลิต

ผู้ผลิต และ/หรือ ผู้นำเข้า และ/หรือ ผู้ใช้ สารเคมีในสายโซ่การผลิต

(“all manufacturers and/or importers and/or downstream users in a supply chain”)

Ref: REACH มาตรา 3(17)

Synonyms - Actors in the supply chain
ผู้นำเข้า

บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทั้งถิ่นที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป ที่รับผิดชอบการนำเข้า

(“any natural or legal person established within the Community who is responsible for import”)

Ref: REACH มาตรา 3 (11)

Synonyms - Importer
ผู้จัดจำหน่าย

บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทั้งถิ่นที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป รวมถึงผู้ขายปลีก ที่เป็นเพียงผู้เก็บรักษาและวางตลาดสารเคมี ทั้งที่อยู่ในรูปสารเคมีหรือในรูปเคมีภัณฑ์ ให้กับบุคคลที่สาม

(“any natural or legal person established within the Community, including a retailer, who only stores and places on the market a substance, on its own or in a preparation, for third parties”)

Ref: REACH มาตรา 3 (14)

Synonyms - Distributor
ผู้ขึ้นทะเบียน

ผู้ผลิตสารเคมี หรือผู้นำเข้าสารเคมี หรือผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ ที่ยื่นจดทะเบียนสารเคมี

(“the manufacturer or the importer of a substance or the producer or importer of an article submitting a registration for a substance”)

Ref: REACH มาตรา 3 (7)

Synonyms - Registrant
ผลิตภัณฑ์

วัตถุที่ถูกนำมาผลิต/แปรรูปจนได้เป็นวัตถุที่มีรูปทรง พื้นผิว หรือ ดีไซน์พิเศษ ที่เป็นลักษณะสมบัติเป็นตัวกำหนดประโยชน์ใช้สอยของวัตถุนี้ มากกว่าส่วนผสมทางเคมีของวัตถุนั้นๆ

(“an object which during production is given a special shape, surface or design which determines its function to a greater degree than does its chemical composition”)

Ref: REACH มาตรา 3(3)

Synonyms - Article
ซัพพลายเออร์ สารเคมีหรือเคมีภัณฑ์

ผู้ผลิตสารเคมี ผู้นำเข้า ผู้ใช้ในสายโซ่การผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ที่นำสารเคมีเข้าตลาด ทั้งที่อยู่ในรูปสารเคมีหรือในรูปเคมีภัณฑ์

("supplier of a substance or a mixture means any manufacturer, importer, downstream user or distributor placing on the market a substance, on its own or in a mixture, or a mixture;")

Ref: REACH มาตรา 3 (32)

Synonyms - supplier of a substance or a mixture
ซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ประกอบการรายอื่นในสายโซ่การผลิต ที่นำผลิตภัณฑ์เข้าตลาด

(“any producer or importer of an article, distributor or other actor in the supply chain placing an article on the market”)

Ref: REACH มาตรา 3 (33)

Synonyms - Supplier of an article
ข้อห้าม

เงื่อนไขที่ใช้สำหรับ หรือการห้ามผลิต การใช้งานหรือการวางตลาด

(“any condition for or prohibition of the manufacture, use or placing on the market”)

Ref: REACH มาตรา 3 (31)

Synonyms - Restriction
ของผสม

ของผสมหรือสารละลายที่มีส่วนผสมของสารเคมีตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป

("a mixture or solution composed of two or more substances")

Ref: REACH มาตรา 3(2)

Synonyms - Mixture
การใช้งาน (สารเคมี)

กระบวนการ การผสมสูตร การใช้ การเก็บรักษา การเก็บ การบำบัด การบรรจุภาชนะ การถ่ายจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง การผสม การผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการใช้งานอื่นๆ

(“any processing, formulation, consumption, storage, keeping, treatment, filling into containers, transfer from one container to another, mixing, production of an article or any other utilization”)

Ref: REACH มาตรา 3 (24)

Synonyms - Use

Latest Forum

  • ไม่มีกระทู้แสดง

Who's Online

มี 57 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.