"นำเข้าตลาด" คิดเมื่อไหร่?

ตอบ:

คำว่า “นำเข้าตลาด” ในมาตรา 4(1) ของระเบียบ RoHS หมายถึงกิจกรรมแรกของการทำให้ผลิตภัณฑ์มีเป็นครั้งแรก (making a product available for the first time) ในตลาดสหภาพ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกส่งจากผู้ผลิตไปยังผู้จัดจำหน่าย (distributor) หรือผู้บริโภคสุดท้ายหรือผู้ใช้ในตลาดสหภาพ

“การทำให้ผลิตภัณฑ์มีเป็นครั้งแรก (making a product available for the first time)” หมายถึงการนำแต่ละชิ้นส่วนของเครื่องใช้เข้าตลาดภายหลังวันที่ที่จำกัดการใช้สาร (นั่นคือ 1 กรกฎาคม 2549) และไม่ใช่การเริ่มออกตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสายการผลิตใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น แนวคิดเกี่ยวกับการนำเข้าสู่ตลาดหมายถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัว ไม่ใช่ประเภทของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าเครื่องใช้นั้นจะถูกผลิตแบบเป็นหน่วยเดียวหรือเป็นชุด

การจะประเมินว่า ผลิตภัณฑ์ “ถูกนำเข้าตลาด” แล้วหรือยัง จำเป็นต้องประเมินเป็นกรณีๆ ไป โดยจะดูว่ากิจกรรมที่ดำเนินการนั้นนำไปสู่ข้อเท็จจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ถูกทำให้มีในตลาด อียู เป็นครั้งแรกหรือไม่

แนวทางการดำเนินการตามระเบียบที่พัฒนาบนพื้นฐานของ New Approach และ Global Approach ได้อธิบายไว้ถึงแนวคิดของ “การนำเข้าวางตลาด” และให้แนวทางในการตีความว่าดังนี้

“การนำเข้าวางตลาด เป็นการกระทำแรกที่ทำให้มีผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพเป็นครั้งแรก โดยมองที่การจัดจำหน่ายหรือการใช้งานในสหภาพ การทำให้มีผลิตภัณฑ์สามารถเป็นได้ทั้งสำหรับให้ซื้อและให้ฟรี … จะถือว่าสินค้าถูกนำเข้าวางในตลาดสหภาพเมื่อถูกทำให้มีสินค้าเป็นครั้งแรก ซึ่งพิจารณาได้ว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นเมื่อ สินค้าถูกถ่ายโอนจากขั้นตอนการผลิตด้วยมีเจตนาที่จะนำไปจัดจำหน่ายหรือใช้ในตลาดสหภาพ การถ่ายโอนสินค้าเกิดขึ้นได้ทั้งจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนผู้มีอำนาจในสหภาพ ไปยังผู้นำเข้าที่มีที่ตั้งในสหภาพหรือไปยังบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบในการกระจายสินค้าในตลาดสหภาพ การถ่ายโอนสินค้าอาจเกิดจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนผู้มีอำนาจในสหภาพไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้โดยตรงก็ได้ จะถือว่าสินค้าได้ถูกถ่ายโอนแล้วเมื่อสินค้าถูกเปลี่ยนมือทางกายภาพ หรือมีการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ การถ่ายโอนนี้เป็นได้ทั้งด้วยการจ่ายเงินหรือให้ฟรี และการถ่ายโอนบนพื้นฐานของเครื่องมือทางกฎหมายใดก็ได้ ดังนั้น การถ่ายโอนสินค้าเกิดขึ้นเมื่อ ยกตัวอย่างเช่น มีการขาย ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือให้เป็นของขวัญ”

นอกจากนี้ เมื่อนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด สินค้ายังจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบแนวใหม่ (New Approach Directive) และกฎหมายสหภาพอื่นๆ ด้วย ดังนั้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตในสหภาพและทุกผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศที่สาม – ไม่ว่าจะใหม่หรือใช้แล้ว – จะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของระเบียบต่างๆ ที่มีอยู่ เมื่อนำผลิตภัณฑ์ให้มีในตลาดสหภาพเป็นครั้งแรก

การนำเข้าตลาด เป็นกิจกรรมแรกที่ทำให้มีผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพเป็นครั้งแรก เพื่อจะให้มีการจัดจำหน่ายหรือมีใช้ในสหภาพ ดังนั้น จึงไม่นับว่าสินค้าได้ถูกนำเข้าตลาดก่อนที่สินค้าเหล่านี้จะผ่านด่านศุลกากรของสหภาพ

กิจกรรมต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการนำเข้าตลาด

·     การถ่ายโอนจากผู้ผลิตหนึ่งไปยังอีกผู้ผลิตหนึ่งเพื่อดำเนินการต่อ (เช่น นำไปประกอบ บรรจุหีบห่อ นำเข้ากระบวนการ หรือ ติดป้าย เป็นต้น)

·     ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากศุลกากรให้หมุนเวียนได้โดยเสรี หรือถูกนำเข้ากระบวนการทางศุลกากรอื่น (เช่น ขนผ่าน (Transit) นำเข้าโกดัง หรือการนำเข้าชั่วคราว) หรืออยู่ใน Free zone

·     อยู่ในสต็อกของผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้มีอำนาจที่มีที่ตั้งอยู่ในสหภาพ โดยที่ยังไม่ได้ทำให้มีผลิตภัณฑ์นี้ในตลาด

เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกเก็บอยู่ในโกดังของผู้ผลิต ยังไม่ถือว่าเปิดให้มีผลิตภัณฑ์นี้ในตลาด ดังนั้นการถ่ายโอนที่นำสินค้าจากสถานที่ผลิต ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสหภาพ ไปยังโกดังของผู้ผลิต ไม่ถือว่าเป็นการทำให้มีผลิตภัณฑ์นี้ในตลาด

การนำสินค้าเข้าตลาด ถือว่าสินค้าถูกถ่ายโอนจากขั้นตอนการผลิตไปยังขั้นตอนการจัดจำหน่าย ซึ่งเส้นทางการจัดจำหน่ายนี้จะเป็นบริษัทเครือข่ายทางการค้าของผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้มีอำนาจเองก็ได้

- ThaiRoHS -  

Latest Forum

  • ไม่มีกระทู้แสดง

Login

สมัครสมาชิก

Who's Online

มี 50 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2021 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.